Mitä graafinen suunnittelu on?

Graafisella suunnittelulla tarkoitetaan kuvallista viestintää. Se on visuaalista, ulkoasun suunnittelua. Sen tehtävä on auttaa katsojaa ymmärtämään viesti mahdollisimman hyvin ja selkeästi. Graafinen suunnittelu on terminä tunnettu 1950-luvulta lähtien, mutta sen käyttö on laajentunut viime vuosikymmeninä.

Mitä graafinen suunnittelija tekee?

Graafisen suunnittelijan työhön kuuluvat esimerkiksi verkkosivujen, opasteiden ja yritysten mainosten suunnittelu. Graafisella suunnittelijalla voi olla useita ammattinimikkeitä työelämässä. Hän voi olla esimerkiksi kuvittaja, taittaja, web-suunnittelija tai taiteellinen johtaja. Graafinen suunnittelija erikoistuu usein johonkin tiettyyn osa-alueeseen, kuten valokuvaukseen tai kuvitukseen.

Graafinen suunnittelu on näkyvässä osassa ympäristössämme

Graafista suunnittelua näkyy kaikkialla, mutta usein ihmiset kiinnittävät siihen varsin vähän huomiota. Mainoksissa, opasteissa ja nettisivuilla on usein käytetty graafisen suunnittelijan osaamista. Myös monet instituutiot, valtiot ja kunnat tarvitsevat graafisen suunnittelijan taitoja. Näillä voi olla ratkaiseva merkitys esimerkiksi vaaleissa. Vaalimainokset ovat usein ammattilaisen tekemiä ja niihin on käytetty paljon rahaa.

Internetin myötä moni graafinen suunnittelija on keskittynyt web-designiin. Yhä useampi yritys ja yksityinen henkilö haluaa nettisivut. Vaikka melkein jokainen pystyy suunnittelemaan nettisivut itse, usein ammattilaisen tekemät sivut tuovat paremman lopputuloksen. Monella graafisella suunnittellijalla onkin runsaasti työtä, koska moni haluaa uudet ja näyttävät nettisivut tänä päivänä. Nettisivujen tekeminen esimerkiksi yritykselle voi olla erittäin vaativaa ja aikaa vievää; lisäksi tietoturvakysymykset ovat nousseet entistä tärkeämmiksi viime vuosina.

Graafinen suunnittelija käyttää runsaasti erilaisia ohjelmia

Nykyään graafinen suunnittelija tarvitsee työssään erilaisia ohjelmia. Suosittuja kuvankäsittelyohjelmia ovat Adoben Photoshop ja Lightroom. Kuvankäsittelyyn on tarjolla myös monia ilmaisia ohjelmia, kuten Gimp. Myös esimerkiksi Microsoft tarjoaa kuvankäsittelyyn omia ilmaisohjelmiaan, jotka ovat kuitenkin käytöltään varsin rajallisia. Vektorigrafiikkaan käytettyjä ohjelmia ovat Corel Draw tai Adobe Illustrator. Monet ohjelmat ovat usein erittäin kalliita, joten kaikki eivät välttämättä ole harrastelijoiden saatavilla.

Graafinen suunnittelu voi olla harrastus tai työ

Monet tekevät graafista suunnittelua harrastuspohjalta ja toisille se on ammatti. Taitava graafinen suunnittelija voi päästä hyviin ansioihin kyseisellä työllä. Graafista suunnittelua pidetään sovellettuna taidemuotona, joka sijoittuu jonnekin kaupallisen alan ja taiteen välimaastoon. Graafisen suunnittelun tavoitteina ovat usein informatiivisuus ja kuvan sijoittaminen tekstiin optimaalisella tavalla. Graafisessa suunnittelussa on useita elementtejä, esimerkiksi kuvat, tekstit, symbolit ja typografia.

Graafinen suunnittelu on kokenut monia muutoksia viime vuosina

Graafinen suunnittelu on muuttunut hurjasti viime vuosina. Erityisesti nettisivujen suunnittelussa muutos on ollut nopeaa. Tämän huomaa helposti tarkastelemalla 10 tai 20 vuotta sitten tehtyjä nettisivustoja. Tämän vuoksi nettisivujen uusiminen aika ajoin on tärkeää ja usein se on tärkeä osa yrityksen tai instituution brändiä. Mikäli nettisivu on vanhanaikainen, tämä voi helposti vaikuttaa negatiivisesti yleisön mielikuvaan kyseisestä yrityksestä tai instituutiosta. Tämän vuoksi yhä useammin graafinen suunnittelu tuotetaan alan osaajilla ja palvelu on usein ulkoistettu.

Graafinen suunnittelu pitää sisällään monia erilaisia aihealueita

Graafisessa suunnittelussa on useita eri aihealueita. Käyn näistä läpi muutamia tällä sivustolla. Graafinen suunnittelija tulee tutuksi monien termien kanssa, kuten heraldiikka ja typografia. Heraldiikalla tarkoitetaan vaakunaoppia ja typografia viittaa kirjainten asetteluun Käsittelen myös graafisen suunnittelun opiskelua ja graafista suunnittelua ammattina.

Kuten olen kirjoittanut, graafinen suunnittelu on erittäin laaja-alainen käsite. Se voidaan ymmärtää monella eri tavalla, ja graafisella alalla työskentelevillä onkin useita eri ammattinimikkeitä. Graafinen suunnittelu on varsin suosittu opiskeluala, ja usein alan oppilaitoksiin on vaikea päästä opiskelemaan.

veikka